Na naszym blogu poruszaliśmy już tematykę płynności finansowej. Wyjaśnialiśmy czym jest płynność. Artykuł na ten temat znajdziesz tutaj. Przedstawialiśmy również wskaźniki, niezbędne do oceny i kontroli tego obszaru. Wiedze na ten temat otrzymasz tutaj.

W dzisiejszym wpisie podpowiemy natomiast jak można płynność finansową poprawić (albo utrzymać na obecnym, dobrym poziomie). Zapraszamy do edukacji oraz wdrażania skutecznych działań w swoim biznesie.


Egzekwowanie należności

Jednym z najszybszych sposobów na zwiększenie płynności jest efektywne zarządzanie należnościami handlowymi.

Warto skupić się tutaj na następujących czynnościach:

Pamiętaj - działania związane z egzekwowaniem należności powinny być ukierunkowane na klienta. Zbyt restrykcyjna polityka nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Wszystko powinno być tutaj optymalnie zrównoważone. Dzięki temu zespoły odpowiedzialne za sprzedaż, fakturowanie i ściąganie należności będą lepiej reagować na jego potrzeby, jednocześnie dbając o sprawne egzekwowanie płatności.

Ważnym elementem jest również odpowiednie podejście do procedur:

1) opracowanie listy kluczowych wskaźników efektywności procesów (KPI), które powinny być na bieżąco śledzone przez dedykowane do tego osoby oraz aktualizowane w miarę zapotrzebowania;

2) Motywowanie zespołu przez wprowadzenie KPI powiązanych z obszarem kapitału pracującego, by nadać odpowiedni kierunek wykonywanej przezeń pracy.

Wskazane rozwiązania pozwolą na zoptymalizowanie poziomu należności handlowych, adresując jednocześnie braki w obszarze ludzi, procesów i technologii. W dłuższej perspektywie pozytywnie wpłyną na poprawę płynności finansowej firmy.


Finansowanie się zobowiązaniami handlowymi

W przypadku zobowiązań handlowych kwestia ich optymalizacji nie jest taka oczywista. Konieczne jest wyznaczenie priorytetów i odpowiedź na pytanie - Co jest dla nas ważniejsze? marża czy gotówka.

Jeżeli dojdziemy do wniosku, że to drugie, wówczas powinniśmy wdrożyć rozwiązania, które umożliwią nam wydłużenie terminów płatności zobowiązań i zwiększenie ich salda.

Co możemy zrobić?

Wskazówka - usprawniaj i automatyzuj procesy związane z płatnościami. Dobrym przykładem jest:


Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami to trudne i czasochłonne zadanie. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć jak będą wyglądały przyszłe zamówienia klientów. Otoczenie gospodarcze dynamicznie się zmienia. Dostosowania polityki zarządzania zapasami do aktualnych warunków rynkowych jest jednak konieczne, aby utrzymać płynność finansową.

Przede wszystkim warto skoncentrować się tutaj na:

Jeżeli oceniamy ryzyko spadku sprzedaży jako wysokie, a potrzebna nam jest gotówka, powinniśmy zastanowić się czy nie lepiej zaczekać z zakupem wybranych materiałów, towarów czy innych potrzebnych komponentów, zabezpieczając sobie jednocześnie ich dostawy i wypracowując nowe formuły współpracy z kontrahentami,

Należy zniwelować ryzyko braku dostępności poszczególnych towarów, komponentów (niezbędnych np. do produkcji naszego produktu). Istotne wydarzenia w ostatnich latach (np. pandemia czy też wojna na Ukrainie), sprawiły, że przedsiębiorcy zdali sobie sprawę jak bardzo jest to istotne,

Ważne jest wprowadzenie jasnego podziału odpowiedzialności wszystkich działów za poziom zapasów, zapewniając dostęp do bieżącej informacji na temat realizowanych i planowanych zamówień oraz stanów magazynowych,


Nowe technologie

Z naszych rozmów z przedsiębiorcami wynika, że:

Prognozowanie w dobie pandemii stało się jeszcze trudniejsze i bardziej złożone. Jednakże, dzięki dostępności coraz większej ilości danych i zastosowaniu nowych technologii, w tym uczenia maszynowego (ang. machine learning), prognozowanie może być bardziej precyzyjne i mniej czasochłonne.

Nowe technologie mogą skutecznie pomóc w zarządzaniu płynnością finansową. Dają one wiele możliwości:

Korzystanie z nowoczesnych aplikacji, programów pozwala na przygotowanie przejrzystych i zrozumiałych wizualizacji danych (nawet dużych ilości), w oparciu o które kalkulowane są wskaźniki dostępne dla specjalistów różnych działów. Wpływa to na wzrost świadomości znaczenia gotówki w firmie wśród wszystkich jej pracowników.


Zmiana kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna to nic innego jak charakterystyczne dla danej firmy normy, zasady postępowania, akceptowane zachowania oraz wyznawane wartości. Jej transformacja to kolejny ze sposobów na optymalizację w obszarze płynności finansowej.

Zaangażowanie pracowników, odpowiednia komunikacja i wprowadzenie systemów motywacyjnych opartych m.in. o wskaźniki w obszarze kapitału obrotowego, mogą całkowicie zmienić dotychczasową percepcję zespołu i ich priorytety. Zaczną oni bardziej uważnie i świadomie podejmować decyzje, które będą przekładały się na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Brzmi pięknie.

„Jutro przyjdę do firmy i zmienię kulturę, bułka z masłem” krzyknął Prezes.....Guzik prawda! Postawmy sprawę jasno. O ile wcześniejsze metody można wdrożyć praktycznie w każdej firmie, w wielu przypadkach nawet stosunkowo szybko, o tyle transformacja kultury organizacyjnej to proces dużo bardziej skomplikowany i czasochłonny. Im większa firma i bardziej złożona struktura, tym będzie to trudniejsze. Trzeba się do tego procesu gruntownie przygotować. Wiedzieć dokładnie jak nasza firma powinna funkcjonować, w jakich obszarach są potrzebne zmiany. Przeprowadzenie procesu wymaga empatii, wysokich kompetencji w zakresie komunikacji i „zarządzania zmianą”. Trzeba liczyć się z oporem ludzi w firmie, z niechęcią, co jest oczywiste bo co do zasady większość z nas po prostu boi się zmian.

Nie zrozumcie nas źle. Nie chcemy nikogo zniechęcać do zmiany kultury organizacyjnej. Są sytuacje kiedy absolutnie trzeba to zrobić. Jest to uzasadnione a wręcz konieczne. Zanim jednak wpadniesz na pomysł aby działać w tym zakresie, zastanów się czy wdrożyłeś efektywnie pozostałe elementy. Nie warto zaczynać od razu od rzeczy najtrudniejszych. W większości przypadków wcześniej wskazane metody okażą się w zupełności wystarczające.


Umiejętne wykorzystanie rozwiązań jakie oferuje rynek finansowy


Zapraszamy do przeczytania pozostałych artykułów z obszaru płynności finansowej

1) https://dibrenta.pl/plynnosc-finansowa-podstawowe-informacje/

  2) https://dibrenta.pl/faktoring-wszystko-co-powinienes-wiedziec/

  3) https://dibrenta.pl/plynnosc-finansowa-wskazniki-do-jej-oceny-i-kontroli/

  4) https://dibrenta.pl/cash-flow-podstawowe-informacje/

  Płynność finansowa to jeden z kluczowych czynników biznesowego sukcesu. Wielu przedsiębiorców doskonale zdają sobie sprawę z tego, że problemy w tym obszarze mogą pogrzebać wszelkie plany o podboju rynku. Zastanawia ich jednak jak kontrolować płynność? Jak ją ocenić? Jakie są sygnały świadczące o pogarszającej się sytuacji?

  Wskaźniki płynności finansowej

  Aby dobrze ocenić i prawidłowo kontrolować płynność finansową firmy, należy obliczyć i stale monitorować trzy wskaźniki. W dzisiejszym artykule przedstawimy je w sposób prosty, czytelny i zrozumiały.


  1) Wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia)

  Bywa również nazywany wskaźnikiem płynności gotówkowej. Określa czy firma jest w stanie natychmiast uregulować bieżące zobowiązania z posiadanych w przedsiębiorstwie środków pieniężnych (najbardziej płynne aktywa obrotowe).

  Wskaźnik płynności natychmiastowej oblicza się dzieląc środki pieniężne przez sumę wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.

  Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 0,1-0,2, co wynika z tego, że tylko kapitał zaangażowany w obrocie generuje zysk a gotówka przetrzymywana w kasie nie pracuje dla firmy.

  Deficyt środków pieniężnych na koncie nie jest przy tym jednoznaczny z utratą płynności finansowej, bo firma może dobrze zarządzać ściąganiem należności od kontrahentów i w ten sposób zapewniać ciągły przepływ gotówki.


  2) Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia)

  Określa on możliwości podmiotu w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących, ale aktywami o wyższym stopniu płynności (należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe). W tym celu, z aktywów obrotowych wyłącza się zapasy materiałów, towarów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych, gdyż ich upłynnienie może być znacznie utrudnione.

  Należy od sumy aktywów obrotowych odjąć wszystkie zapasy a pozostałą kwotę podzielić przez sumę zobowiązań krótkoterminowych. Akceptowalna wartość tego parametru oscyluje wokół wartości 1 i oznacza bilansowanie się aktywów i zobowiązań bieżących. Zbyt wysoka wartość wskaźnika świadczy o złej strukturze finansowania działalności. W szczególności może to oznaczać nadmiar środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub niepokojąco wysoki poziom należności. Zbyt niski poziom wartości wskaźnika stanowi sygnał zbliżających się kłopotów finansowych, uniemożliwiając tym samym spłatę bieżących zobowiązań. Natomiast wartość znacznie poniżej 1 może sygnalizować narastające problemy z płynnością. Wskazuje ona wtedy, że głównym elementem majątku obrotowego są zapasy, ze swej natury charakteryzujące się niską płynnością.

  Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna być większa lub równa 1,0, co oznacza, że podmiot gospodarczy jest w stanie na czas uregulować bieżące zobowiązania - bez konieczności upłynniania rzeczowych aktywów obrotowych.

  Spadek wskaźnika płynności szybkiej poniżej wspomnianej wartości świadczy o utracie przez przedsiębiorstwo płynności finansowej. Zbyt wysoka wartość wskaźnika świadczy natomiast najczęściej o gromadzeniu środków pieniężnych i utrzymywaniu znacznego poziomu należności. To z kolei wskazuje na brak nowych inwestycji w firmie. Co ważne, gdy wartość wskaźnika bieżącej płynności jest wysoka, a wartość wskaźnika płynności szybkiej niska - to w przedsiębiorstwie zalegają wysokie stany zapasów, których utrzymanie generuje niepotrzebne koszty.


  3) Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)

  Umożliwia ocenę, czy zobowiązania, które ma przedsiębiorstwo mogłyby być spłacone dzięki upłynnieniu środków obrotowych.

  Należy podzielić sumę aktywów obrotowych (bieżących) przez sumę zobowiązań bieżących (krótkoterminowych do 12 miesięcy). Aktywa obrotowe to takie, które można szybko spieniężyć. Zaliczane są do nich:

  Przyjmuje się, że zadowalający poziom tego wskaźnika zawiera się w granicach 1,5-2,0. Czyli kwota aktywów bieżących powinna być około dwa razy większa niż pasywa bieżące. Wtedy można mówić o zachowaniu równowagi finansowej. Niski poziom wskaźnika oznacza, że firma nie posiada zasobów gotówkowych do finansowania bieżących zobowiązań oraz istnieje ryzyko utraty przez nią zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Przedsiębiorstwo w takiej sytuacji musi liczyć się z odmową kredytu ze strony banku. Zbyt wysoki wskaźnik wskazuje, że zbyt wielka część naszych środków ulokowana jest w aktywach obrotowych. Zbyt mała, to z kolei niedobór w aktywach trwałych, co może mieć niekorzystny wpływ na rentowność firmy.

  Wskaźnik płynności bieżącej należałoby też porównywać z danymi firmy z wcześniejszego okresu. Rosnąca tendencja wskaźnika bieżącej płynności finansowej świadczy o polepszającej się zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Oznacza także poprawę płynności firmy. Przedsiębiorstwa w takiej sytuacji lepiej wykorzystują posiadany majątek obrotowy, spłacając tym samym zobowiązania bieżące na czas.


  Zapraszamy do przeczytania naszych pozostałych artykułów z obszaru płynności finansowej:

  https://dibrenta.pl/plynnosc-finansowa-podstawowe-informacje/

  https://dibrenta.pl/jak-dziala-faktoring/

  Masz pytania? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji

  Odpowiadamy, wyjaśniamy, konsultujemy – zapraszamy na spotkanie, by dowiedzieć się więcej o swoich możliwościach finansowych.
  Kontakt
  Di Brenta
  Business & Finance
  Ul. Upalna 88 lok. 3
  Białystok 15-668

  Szybki kontakt:
  E-mail: biuro@dibrenta.pl
  Telefon: +48 535 425 877
  Polityka prywatnościRegulaminRODO
  Copyright © 
  2024
   Di Brenta.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Branding, projekt strony i realizacja: 
  WayBetter
  crossmenu